Search

გთავაზობთ ახალ მასალას საკონკურსო თემაში - „ჯგუფები და სიმეტრიები“


დღეს M ვექტორის ვებ-გვერდზე განთავსდა ახალი მასალა საკონკურსო თემაში - „ჯგუფები და სიმეტრიები