top of page
Search

გთავაზობთ ახალ მასალას საკონკურსო თემაში - „ფინანსური მათემატიკის ელემენტები“


დღეს M ვექტორის ვებ-გვერდზე განთავსდა ახალი მასალა საკონკურსო თემაში - ფინანსური მათემატიკის ელემენტებიbottom of page