ჯგუფები და სიმეტრიები

I ნაწილი 

17.02.2021

ამ ნაწილში გეომეტრიული სიმეტრიის ცნებას გავეცნობით და გამოვიკვლევთ ერთგანზომილებიანი სივრცის სიმეტრიების სტრუქტურას. ეს მიგვიყვანს აბსტრაქტული ჯგუფის მათემატიკურ განმარტებამდე და  ჯგუფების ელემენტარული თვისებების შესწავლამდე.

არითმეტიკული ოპერაციების - შეკრებისა და გამრავლების - ფუნდამენტური თვისებების შესწავლისა და განზოგადების შედეგად ბევრი საინტერესო მათემატიკური სტრუქტურა იბადება. . . .

  • Facebook
  • YouTube

#Mვექტორი