ფინანსური მათემატიკის ელემენტები

გთვაზობთ იმ განსაზღვრებებს და თეორემებს რომლებიც დაგჭირდებათ კონკურსის შემდგომი მასალის გარჩევისას.
მოცემული ფაილი შეადგენს 2020 წლის კონკურსისთვის შექმნილი მასალის ნაწილს.

 

ალბათობა-2020.Pdf

I ნაწილი 

16.02.2021

ამ ნაწილში ჩვენ გავეცნობით ოფციონების ფასდადების პრინციპებს და მათთან დაკავშირებულ ცნებებს, როგორებიცაა მოპასუხე პორტფელის შექმნა და ფინანსურ ვალდებულებათა ჰეჯირება, რისკ-ნეიტრალური ფასდადების პრინციპი, არაარბიტრაჟი, ანუ ურისკო მოგების შეუძლებლობა და სხვა.

ჩვენ განვიხილავთ წარმოებულ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ფინანსური რისკების მართვაში. გამოვყოფთ რისკის მართვის ორ ძირითად მიდგომას . . . 

  • Facebook
  • YouTube

#Mვექტორი