წარმოებული

არსებობს ნამდვილი ცვლადის ნამდვილი ფუნქციები, რომელთა ლოკალური (ადგილობრივი) ყოფაქცევა  განსაზღვრის არის წერტილებში „ახლოსაა“ წრფივი ფუნქციების ყოფაქცევასთან. . . .

I ნაწილი - წრფე

15.02.2021

მოცემული ფუნქციის წარმოებული ფუნქცია „გვეუბნება“, რომელ წრფივ ფუნქციასთან არის „ახლოს“ ეს ფუნქცია თითოეული წერტილის ლოკალურ მიდამოში. შესაბამისად, წარმოებულის ცნების შესასწვლად, ჯერ კარგად უნდა გამოვიკვლიოთ წრფივი ფუნქციები და მათი ყოფაქცევა. ამ ნაწილში განვიხილავთ წრფის ზოგად განტოლებას სიბტყეზე, გავიხსენებთ წრფის დახრილობის, ანუ საკუთხო კოეფიციენტის განმარტებას, ვისწავლით წრფეების პარალელობისა და მართობულობის პირობებს და მოცემულ წერტილებზე გამავალი წრფის განტოლების შედგენას.

ფაილის მოკლე ვერსიაში მხოლოდ დებულებებია მოცემული, ხოლო ვრცელ ვერსიაში შესაბამისი დამტკიცებებიც შეგიძლიათ იხილოთ.

 

ფაილის ბოლოს მოცემულია სავარჯიშოები, რომელთა ამოხსნებიც ფორუმზე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ.

  • Facebook
  • YouTube

#Mვექტორი